Hver udgiver kan oprette et ubegrænset antal publikationer. Publikationen er at forstå som selve bladet, ikke de enkelte udgivelser/numre. Her beskriver vi de forskellige indstillinger.

Grundoplysninger

Navn: Publikationens navn, f.eks. “Den Aktive Sportsmand”

URL-id: Bruges i selvbetjening og som profilnavn til api’et. Man vil typisk vælge en sammentrukket version af publikationens navn, fx “denaktivesportsmand”

Logo: Upload bladets logo her i gennemsigtig version og max 500 px bred og 70 px høj.

Beskrivelse: Her kan der indlægges en kort beskrivelse af bladet. Feltet bruges p.t. ikke til noget af systemet.

Hjemland: Publikationens hjemland. Bruges til at holde styr på, hvornår en abonnent er en udlandsabonnent i momshenseende.

Sprog: Styrer hvilket sprog der vises udadtil, dvs. i alt som henvender sig til abonnenterne. Det er tilmeldingsformularer, selvbetjening, fakturaer og service-emails.

Valuta: Hvilken valuta opkræver bladet i

Antal udgivelser årligt: Hvor mange gange publikationen udkommer årligt

Internt nummer: Kan vælges frit. Hvis ikke man har brug for dette, kan man blot kalde sin publikation nummer “1″

Eksternt ID: Her kan oprettes en ekstern ID, der bruges ved integration med andre systemer

Udgiver

Denne sektion skal kun udfyldes, hvis man har sine publikationer i separate selskaber, som ikke er identisk med hovedselskabet der er oprettet under konto. Dermed vil der stå korrekte oplysninger om udgiver på fakturaer og i fb.m. kortbetaling.

Udgivers navn: Navnet på det selskab, publikationen ligger i.

Udgivers CVR-nummer: Udgivers CVR-nummer.

Udgivers adresse: Adressen på selskabet

Udgivers land: Land som selskabet er registreret i

Bank

Udfyldes efter behov, dvs. hvis man ønsker at informationerne er tilgængelige for alle som arbejder med abonnementer.

Distributør

Udfyldes efter behov, dvs. hvis man ønsker at informationerne er tilgængelige for alle som arbejder med abonnementer.

Email

Denne sektion styrer de emails, der sendes til abonnenterne i fb.m. start og opsigelse/stop af abonnement.

Send emailbeskeder til abonnenter: Kryds af, hvis der skal sendes email ved start og opsigelse/stop. Bemærk, at der kun sendes emails ved opsigelse/stop via selvbetjeningen. Hvis udgiver selv er i dialog med abonnenten på mail eller telefon, er det naturligt at svare at personligt ad denne vej. Desuden er det ikke hensigtsmæssigt, hvis en administrativ ændring i abonnementet medfører at der sendes emails til abonnenterne.

Velkomstbesked: Her kan man indtaste en vilkårlig velkomstbesked, f.eks. “Velkommen som ny abonnent på Den Aktive Sportsmand”. Systemet tilføjer en automatisk tekst til emailen, som oplyser den nye abonnent om abonnentnummer og selvbetjeningsmulighed.

Betalingsindstillinger

Her styres alle indstillinger omkring betalinger.

Foretrukket faktureringsform: Vælg den måde, som abonnenterne som standard skal faktureres. Læs mere om mulighederne her. Bemærk, at man ved senere ændringer af foretrukket faktureringsform ikke ændrer faktureringsform på de abonnenter, der allerede er oprettet. Indstillingen har altså alene effekt ved import/oprettelse af nye abonnenter.

Momssats: Vælg om der betales moms eller ej. De fleste skal i dag betale moms.

Momssats for digitale: For ikke-momsbelagte printpublikationer er der som regel moms på de digitale abonnementer. Det kan angives her.

Enhedspris i løssalg (inkl. moms): Hvis dette felt udfyldes, vil resterende beløb ved stop af delvist fuldførte udgivelsesbaserede abonnementer blive beregnet ud fra denne pris i stedet for som en andel af kampagnens pris. Det kan bruges til at forhindre, at en abonnent der stopper midtvejs bliver begunstiget af rabatten på hele abonnementet.

Enhedspris pr. dag (inkl. moms): Hvis dette felt udfyldes, vil resterende beløb ved stop af delvist fuldførte tidsbaserede abonnementer blive beregnet ud fra denne pris i stedet for som en andel af kampagnens pris. Det kan bruges til at forhindre at en abonnent der stopper midtvejs bliver begunstiget af rabatten på hele abonnementet.

Betalingsfrist: Angiv hvor længe abonnenterne har til at betale. Bemærk, at hvis man udsender fakturaer via Nets, forsinkes de med vilje af Nets, og derfor er 8 dage ofte for lidt i betalingsfrist.

Bagatelgrænse for manglende beløb: Her kan angives en bagatelgrænse, under hvilken man ikke vil sende rykkere. Hvis den sættes til 0 kr., vil systemet sende rykkere for alle manglende beløb, også 1 øre. Vi anbefaler 10 kr. Restbeløbet krediteres automatisk.

Abonnements- og betalingsbetingelser: Her angives de betingelser, der vises under linket på tilmeldingsformularerne. Der kan formatteres med almindelige html-koder: skrift med fed: <strong>ord</strong>; overskrifter: <h1>ord</h1> (h1 er øverste niveau, der kan indsættes fra h1-h6).

Forsink første faktura til næste udgivelse: Første faktura kan forsinkes så den bliver sendt i forbindelse med den førstkommende udgivelse (kun relevant for udgivelsesbaserede abonnementer) – fakturaer for videreførte abonnementer bliver ikke forsinket. Dette bruges, hvis man ikke vil sende en faktura til nystartede abonnenter før de har fået første blad.

Forsink ekstra dage efter udgivelsesdato: Hvor mange dage efter udgivelsesdatoen første faktura skal forsinkes (dvs. hænger sammen med foregående indstilling)

Tillad forsinkelse på hvervekampagner: Denne mulighed forsinker også fakturaer på kampagner, hvor der er hvervegaver. Når der er en separat indstilling til hvervegavekampagner skyldes det, at man typisk sender hvervegaven når betalingen er modtaget, og det forudsætter jo, at abonnenten har fået sin faktura. Derfor kan der være en idé i at sende fakturaen med det samme, hvis abonnenten venter på en gave – også selv om der er noget tid til næste udgivelse. Hvis publikationen faktureres via printselv, sendes den første gang via Nets.

Forfaldne fakturaer

Her indstiller man, hvad der skal ske, når en faktura er forfalden og ikke betalt.

Reager på manglende betaling: Kryds af her, hvis systemet automatisk skal sende rykkere. “Sæt til inkasso” betyder blot, at de ved endt rykkerprocedure får status af inkasso – det er op til udgiveren, om de rent faktisk sendes til inkasso.

Ekstra frist fra betalingsdato: Angiv her, hvor længe man skal vente fra udløbet af betalingsfristen til rykkeren sendes. Dette er nødvendigt, fordi Nets-fakturaer registreres op til 6 dage (i Påsken, men oftest er det blot 2 dage) efter at abonnenten har betalt, og man vil selvfølgelig være sikker på, at rettidig betaling er registreret inden man rykker. Derfor anbefaler vi minimum 6 dages ekstra frist.

Suspender abonnenter når: De færreste udgivere har lyst til at sende blade til abonnenter, der ikke betaler. Suspendering er at forstå som stop af leverancer (dvs. abonnenten kommer ikke på adresseringslisten til bladene). I de fleste tilfælde anbefaler vi, at man suspenderer når en abonnent får status af “inkasso” – på dette tidspunkt har abonnenten fået det maksimale antal rykker og har ikke betalt.

Tilladt kreditgrænse: Hvis angivet, reageres ikke på manglende betaling før abonnenten har modtaget udgivelser/tid for en værdi der overskrider grænsen. Det er især anvendeligt, hvis man f.eks. har et blad der udkommer månedligt, og fakturerer for 1 nummer ad gangen. Så kan en abonnent hurtigt ende med at have flere små fakturaer, der ikke er betalt, og hvis ikke man har en kreditgrænse, vil der blive sat gang i et rykkerforløb for hver ubetalt faktura. Så kan det pludselig vælte ind ad døren med rykkere for forskellige numre – første rykker for et nummer, anden rykker for et andet, tredje rykker for et tredje. Det er meget forvirrende for abonnenten, og derfor er det hensigtsmæssigt at sætte en nedre grænse for rykningen. Så akkumulerer systemet beløbet, før der rykkes samlet. I den sammenhæng vil det være naturligt at suspendere leveringen ved 1. rykker, da man jo så allerede har et antal numre, man ikke har betalt for.

Tidsgrænse for kredit: Hvis en abonnent på et blad, der kommer månedligt og som faktureres for et nummer ad gangen, glemmer at betale en enkelt faktura, men ellers betaler sine regninger løbende, og der samtidig er sat en kreditgrænse som er højere end prisen for det enkelte nummer, vil der aldrig blive rykket for det ene nummer der ikke er betalt – med mindre man her angiver en tidsgrænse for kredit. Den kan f.eks. være 3 eller 6 mdr.

Antal rykkere: Vælg her, hvor mange rykkere rykkerproceduren skal bestå af.

Rykkergebyrer (rykker 1-3): Der kan angives individuelle rykkergebyrer for op til tre rykkere. Det maksimalt tilladte ifølge loven er 100 kr. Mange udgiver har en progression i rykkergebyrerne, så første rykker f.eks. er en gratis påmindelse, mens der på anden rykker er 50 kr. og på tredje rykker 100 kr. i gebyr. Dermed viser man, at alle kan glemme en betaling, men ved længere tids manglende betaling skruer man bissen på.

Kreditér rykkergebyr ved betaling: Udgiveren kan her vælge automatisk at kreditere rykkergebyret, hvis abonnenten betaler hovedstolen. Hvis ikke denne funktion er aktiveret, vil systemet rykke for manglende betaling af rykkergebyrer.

Abonnementsservice

E-mail til abonnementsservice: Angiv hvortil abonnenter skal skrive, hvis de ønsker hjælp til deres abonnement. Bruges bl.a. som afsender på de emails, systemet udsender ved start og opsigelse/stop.

Adresse til selvbetjening: Når Iteras-selvbetjeningen indlejres i udgivers hjemmeside, kan URL angives her. Den bruges bl.a. i de mails, systemet udsender automatisk ved start og opsigelse/stop.

Tillad opsigelse via selvbetjening: Her kan vælges mellem fire forskellige indstillinger, som bestemmer i hvilket omfang abonnenten selv kan opsige via selvbetjeningen. Nogle udgivere vil gerne have en personlig dialog med abonnenter som ønsker at opsige, f.eks. for at høre om årsagen til opsigelsen eller tilbyde et andet abonnement.

Betalingsmur

Denne sektion indeholder Iteras-delen af opsætningen af betalingsmuren, som på WordPress let kan installeres som plugin, og på andre platforme også ret let kan integreres via udviklerinformationen som der linkes til øverst.

Paywall-ID: Bruges til at koble betalingsmuren med Iteras-kontoen.

Uddel paywall-adgangstegn til: Her slås betalingsmuren til og fra ved at bestemme, om der skal uddeles paywall-adgangstegn eller ej

Benyt udgivelsesbaserede adgangskoder: Denne funktion tillader udgiveren at trykke fælles adgangskoder, som gælder for et nummer ad gangen. Adgangskoderne indtastes ved oprettelsen af de enkelte numre.

Adgangskode på udgivelse udløber: Adgangskoden for en udgivelse er gyldig fra udgivelsen er kørt til udgivelsesdatoen på næste udgivelse, plus overlappet i denne indstilling. Har kun effekt, hvis man benytter udgivelsesbaserede adgangskoder.

Tillad også login med personlige koder: Om det skal være muligt at logge ind på betalingsmuren med en personlig adgangskode selvom udgivelsesbaserede adgangskoder er slået til

Fakturatekster

Her angives de tekster, der skal stå på fakturaerne. Systemet sørger for, at fakturaen desuden indeholder lovbestemte informationer (fakturanummer, dato, moms, etc.).

Titel på faktura: F.eks. “Faktura fra Den Aktive Sportsmand”

Besked til modtager på faktura: Denne tekst vises over selve fakturalinierne. Den er ofte ganske kort og information, f.eks. “Vi sender hermed en faktura for dit abonnement.”, men kan være så lang som man ønsker.

Ekstra note på udenlandske fakturaer: Dette felt er tiltænkt betalingsoplysninger (dvs. IBAN-kontonummer) til udenlandske abonnenter som ikke kan betale et dansk indbetalingskort via en dansk netbank. Når man ikke ønsker at printe kontonummer på alle fakturaer, er det fordi man så risikerer at mange begynder at bruge det, og så kan betalingerne ikke registreres automatisk. Derfor bør man også indlede den ekstra note med at bede folk betale indbetalingskortet hvis de har mulighed for det.

Kontaktinformation på faktura/rykker: Her angives, hvordan abonnenten kan kontakte magasinet. Husk at angive link til selvbetjeningen.

Rykkertekster

Her angives de tekster, der skal stå på rykkerne. Bemærk, at systemet ikke skriver ordet “rykker” nogen steder – udgiveren vælger altså selv, om man vil kalde det for rykkere, påmindelser eller f.eks. opfordring til at gentegne. Der er blot tale om tre breve der sendes til abonnenter som ikke har betalt de fremsendte fakturaer, så det er også muligt at vende begrebet rykker til at være tilbud om fortsættelse.

Titel på rykker: F.eks. “Rykker fra Den Aktive Sportsmand”

Besked til modtager på rykker: Denne tekst vises over selve rykkerlinierne. Den er ofte ganske kort og information, f.eks. “Vi sender hermed en faktura for dit abonnement.”, men kan være så lang som man ønsker.

Ekstra tekst ved 1.-3. rykker: Her kan man tilføje ekstra tekst ved rykker 1-3. Man kan f.eks. skrue bissen mere og mere på, og slutte af med et inkassovarsel i rykker 3, eller – hvis man i stedet betragter rykkere som tilbud om fortsættelse – kan man kalde rykker 3 for “sidste chance for et godt tilbud.

HMTL leveret af Iteras

Iteras selvbetjeningen, tilmeldingsformularer og paywall-login, som integreres i udgivers website, kan styles som man ønsker. Det sker ved at tilføje css i denne boks.

Indholdet af feltet indsættes i toppen af HTML-koden og kan f.eks. være <style>body { font-size: 16px; }</style>. Huske at tjekke både den indlejrede og selvstændige selvbetjening ved ændringer.

Post Danmark

Her kan Post Danmarks magasinnummer indtastes, hvis man udsender sit magasin ad denne vej. Det printes på adresseringsfilerne.

Nets og Quickpay

De sidste fire kategorier indeholder informationer som bruges af Nets og Quickpay. Iteras hjælper med korrekt opsætning af disse, idet de skal testes inden brug.